fbpx

Uždarosios akcinės bendrovės „Placenta“ privatumo politika ir tvarkomi asmens duomenys

Home » Uždarosios akcinės bendrovės „Placenta“ privatumo politika ir tvarkomi asmens duomenys

UAB „Placenta“ asmens duomenų apsauga yra viena iš svarbiausių bendrovės veiklos sričių, kuri, drauge su paslaugų teikimo kokybe, neturi kelti jokių abejonių Jums – mūsų klientams.

Kaip UAB „Placenta“ tvarko Jūsų duomenis ?
Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz.: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, kliento indentifikavimo numeris ir kt.)

Visi Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau vadinama: „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

UAB „Placenta“, siekdama tinkamai suteikti Jums paslaugas, tvarkys tam tikrus Jūsų asmens duomenis. Šie asmens duomenys bus tvarkomi tik tada ir tik tokia apimtimi, kokia yra būtina konkrečiam, su šiuo duomenų tvarkymu susijusiam tikslui pasiekti.

Teisinis pagrindas
Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis tvarkome bei kiek laiko juos saugome?
UAB „Placenta“ Jūsų asmens duomenis tvarko žemiau nurodytais tikslais ir teisiniais pagrindais bei saugo, atsižvelgdama į nurodytus saugojimo terminus:

Asmens duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi asmens duomenysTeisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas
Sveikatos priežiūros paslaugų teikimasPacientų asmens duomenys: Vardas, pavardė; Asmens kodas, gimimo data; Asmens dokumento numeris; Gyvenamoji vieta; Telefono numeris, elektroninio pašto adresas; Su sveikatos būkle susijusi informacija (ligos ir gyvenimo anamnezė, sveikatos būklės pokyčiai, vaistų naudojimas), fizinės apžiūros duomenys (organizmo būklės požymiai, kūno svoris, ūgis, kraujo spaudimas, pulsas, temperatūra; praeityje persirgtos ligos bei operacijos, praeityje buvusios operacijos bei skirtas gydymas bei kita medicininė anamnezė, alergijos, infekcinių ligų patikra, laboratoriniai organizmo skysčių ir audinių tyrimai, instrumentiniai organų ir sistemų tyrimai, ligų kodai ir pan.). Konkrečios pacientų ir/ar recipientų ir donorų asmens duomenų kategorijos nustatytos valstybės tvarkomuose registruose ar informacinėse sistemose, tokiose kaip Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registras ar „E. sveikata“.BDAR 6 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai, t.y.: duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais; tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė.
Bendrovės vidaus administravimas. Darbuotojų ir buvusių darbuotojų asmens duomenų tvarkymas.Vardas, pavardė; Asmens kodas, gimimo data; Asmens dokumento numeris; Gyvenamoji vieta; Telefono numeris, elektroninio pašto adresas; Banko sąskaitos numeris; Socialinio draudimo numeris; Išsilavinimas; Medicininės licencijos numeris ir jos turinys.BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, t.y.: tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė, BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, t.y.: tvarkyti duomenis būtina, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas. Sudarytos darbo sutarties ir su ja susijusių nuostatų vykdymas.
Tiesioginės rinkodaros vykdymasVardas; Pavardė; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas.BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas, t.y.: duomenų subjektas davė sutikimą. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 1 dalis.

UAB „Placenta“ tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir UAB „Placenta“ tvarkomose informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis, atsižvelgdami į konkretų asmens duomenų tvarkymo tikslą, bet ne ilgiau, negu to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. Asmens duomenys, pasibaigus saugojimo terminui, yra sunaikinami.

Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis renkame tiesiogiai iš Jūsų, mūsų klientų, kai gaunamas Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate pasirašydami paslaugų gavimo sutartį ar pateikdami prašymą, kad suteiktume Jums paslaugas.

Kam teikiame Jūsų duomenis?
UAB „Placenta“ užtikrina asmens duomenų apsaugą, vadovaudamasi tiek Lietuvos Respublikos teisės aktais, tiek tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais, todėl Jūsų asmens duomenis teikia tretiesiems asmenims pagal vienkartinius šių asmenų prašymus ar pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis. Visais atvejais iš duomenų gavėjo UAB „Placenta“ reikalauja teisinio pagrindo, kurio nesant Jūsų asmens duomenys nėra teikiami.

Kaip saugome Jūsų duomenis?
UAB „Placenta“ įgyvendina ir palaiko pažangias technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų atitinkamą saugos lygį, atsižvelgiant į rizikas, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

UAB „Placenta“ darbuotojai, kurie turi prieigą prie asmens duomenų, yra supažindinami su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei įsipareigoja užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

Kokios yra Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės?
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

  • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti;
  • reikalauti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ar nepilni;
  • reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, jei Jūs atšaukiate savo sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;
  • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte UAB „Placenta“, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad UAB „Placenta“ tiesiogiai persiųstų šiuos asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Informacija teikiama nemokamai. Jei UAB „Placenta“ siunčiami prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, UAB „Placenta“ turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.
Jeigu Jūs turite kokių nors klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šia Privatumo politika, arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis.

Slapukai

Kaip UAB „Placenta“ naudoja slapukus?

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir UAB „Placenta“ teikiamas paslaugas.

Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar sutinkate, kad UAB „Placenta“ svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje. Visus naudojamus slapukus ir jų aprašymus galite matyti slapukų išklotinėje.

Naudojami slapukų tipai
Į jūsų kompiuterį ar kitą naudojamą įrenginį gali būti siunčiami šių tipų slapukai:

Techniniai / būtinieji
Šiuos slapukus naudojame savo lankytojams ir stengiamės pasiūlyti paprastą bei pažangią svetainę, kuri automatiškai prisitaiko prie jų poreikių ir norų. Norėdami tai pasiekti naudojame techninius slapukus, kurie padeda rodyti Jums mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir kitaip apdoroti pagal funkcionalumą. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui.

Funkciniai
Šiuos slapukus naudojame prisiminti Jūsų pageidavimus ir padėti naudotis mūsų svetaine veiksmingai bei efektyviai. Pavyzdžiui, šie slapukai prisimena Jūsų pageidaujamą kalbą, paieškas ir anksčiau peržiūrėtas paslaugas/prekes. Šiuos slapukus galime naudoti ir Jūsų registracijos informacijai prisiminti, kad kaskart apsilankius mūsų svetainėje Jums nereikėtų iš naujo įvesti prisijungimo duomenų. Šie funkciniai slapukai nėra būtini svetainei funkcionuoti, tačiau prideda funkcionalumo ir pagerina Jūsų naudojimosi UAB „Placenta“ svetaine patirtį.

Analitiniai / statistiniai
Šiuos slapukus naudojame įgyti įžvalgų apie tai, kaip mūsų lankytojai naudojasi UAB „Placenta“ svetaine. Tokiu būdu galime optimizuoti ir pagerinti savo svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą bei užtikrinti, kad vis dar esame įdomūs ir aktualūs. Galime rinkti duomenis apie Jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate UAB „Placenta“ svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip mūsų reklaminių kampanijų dalį, galime panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotume, kaip vartotojai naršo mūsų svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.

Reklaminiai
Šiuos slapukus naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, Jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis/paslaugomis.

Neklasifikuoti slapukai
Šiuos slapukus naudojame, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų teikėjais:

PavadinimasTipasTeikėjasSvarbus
gaStatistikagoogle.comNe
_gatStatistikagoogle.comNe
_gidStatistikagoogle.comNe
_fbpRinkodarafacebook.comNe
_gcl_auRinkodaragoogle.comNe
ads/ga-audiencesRinkodaragoogle.comNe
FrRinkodarafacebook.comNe
GPSRinkodaragoogle.comNe
IDERinkodaradoubleclick.netNe
test_cookieRinkodaradoubleclick.netNe
trRinkodarafacebook.comNe
UUID#[abcdef0123456789]{32}Rinkodarayoutube.comNe
VISITOR_INFO1_LIVERinkodaradoubleclick.netNe
YSCRinkodaradoubleclick.netNe
yt-remote-cast-installedRinkodarafacebook.comNe
yt-remote-connected-devicesRinkodarastemlab.chNe
yt-remote-device-idRinkodarayoutube.comNe
yt-remote-fast-check-periodRinkodarayoutube.comNe
yt-remote-session-nameRinkodarastemlab.chNe
Info_testNeklasifikuojamasstemlab.chNe
2e2750ef08f00ec6c11ec8b1e1dff796Naršymo sesijagstatic.comTaip
CONSENTLaikinasisyoutube.comTaip
GPSLaikinasisyoutube.comTaip
PREFLaikinasisyoutube.comTaip
VISITOR_INFO1_LIVENeklasifikuojamasyoutube.comTaip

Duomenys apie naudojamus slapukus
Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad UAB „Placenta“ nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš UAB „Placenta“ interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų?
Prieigą prie statistinių duomenų apie UAB „Placenta“ svetainės lankytojus turi UAB „Placenta“ darbuotojai, dirbantys bendrovės rinkodaros ir IT srityse, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti UAB „Placenta“ partneriai, kurie teikia bendrovės interneto svetainės turinio valdymo įrankius.

Kiek UAB „Placenta“ išsaugo Jūsų duomenis?
UAB „Placenta“ naudoja surinktus duomenis analizei iki trejų metų. Slapukai paprastai galioja trumpai, priklauso nuo slapuko tipo (vieną dieną, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki dvejų metų.
Jeigu esate davę sutikimą slapukams, savo sutikimą galite atšaukti paspaudę šią nuorodą, matysite, kad slapukų sutikimas yra atšauktas, kai perkrausite svetainę iš naujo: ATŠAUKTI DUOTĄ SLAPUKŲ SUTIKIMĄ (taip pat sutikimą galite atšaukti, atžymėję varneles ir patvirtindami savo pasirinkimą)

Norėdami atšaukti slapukus, spauskite šią nuorodą >>

Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje www.allaboutcookies.org ir Jūsų naršyklės pagalbos (Help) puslapyje.